top of page

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Aydınlatma Metni, CAHİT TUNCER.  tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket ile Bilgi Alan Taraf, tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

​1. Sözleşmenin Kapsamı ve Amacı

Şirket sahip olduğu ve/veya gizli olduğunu kabul ettiği, Şirket’a ilişkin bazı teknik ve/veya ticari bilgileri ve bu ticari bilgilere ilişkin diğer gizli bilgileri zaman zaman Bilgi Alan Taraf’a ifşa etmiştir. İşbu Sözleşme’nin amacı, Bilgi Alan Taraf’ın bu bilgileri gizlilik içinde korumasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektir.

İşbu Sözleşme, Gizli Bilgiler’in Bilgi Alan Tarafça koruması ve ifşa edilmemesine ilişkin Bilgi Alan Taraf’ın yükümlülükleri ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

2. Gizli Bilgi ve Diğer Tanımlar

Taraflar karşılıklı taahhütleri kapsamında, aşağıda yer aldığı şekilde mutabakat sağlamışlardır:

2.1. İşbu Sözleşme’de:

“Gizli Bilgi”; Şirket ve/veya Şirket’ın Temsilcileri ve/veya iştirakleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, Bilgi Alan Taraf’a ve/veya Temsilcileri’ne yazılı, sözlü, görsel, elektronik ortamda veya sair şekilde ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü formda ifşa edilen ve Şirket’i doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren her türlü teknik, ticari ve/veya satış bilgilerini, yapıları, modelleri, verileri, fotoğrafları, süreçleri, teknikleri, know-how’ı, finansal tabloları, uygulamaları, ilkeleri, formülleri, algoritmaları, işlemleri, yayınlanmamış kayıtları, raporları, finansal veya hukuki bilgileri, fikri mülkiyet haklarını, patentleri, tasarımları, mülkiyetindeki bilgileri, müşteri veya tedarikçi listeleri, satış projeksiyonları ve analizleri, satış, hizmet, proje, ürün, tedarik ve hacim bilgileri, fiyat listeleri, fiyatlandırma yöntemleri, sözleşmeleri, kayıtları, Şirket’a ilişkin bilgileri, Şirket’ın finansal pozisyonunu, sonuçları, varlıkları, yükümlülükleri, operasyonlarını, çalışanlarını, tahmin ve beklentilerini, amaçlarını, ticari sırlarını, satış ve pazarlama bilgilerini, iş planlarını, faturalarını, fikirlerini, yazılım ve bilgisayar programlarını, şifrelerini, yöntemlerini, konseptlerini, sistemleri ile hukuki koruma altında olsun veya olmasın her türlü diğer bilgilerini ve tüm ticari, hukuki, finansal, teknik ve idari bilgiler ile müşteri bilgilerini, stratejilerini, hedeflerini ve diğer ticari sırlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gizli olduğu belirtilip belirtilmediğine bakılmaksızın yazılı, sözlü, fotografik, elektronik ortamda, manyetik, görsel veya sair ortamda bulunan her türlü bilgi, veri ve know-how’u kendisini ifade eder;

“Kopya” veya “kopyalar”, her türlü belge, elektronik dosya, not, çıktı, özet, çalışma, plan, derleme, rapor, veri, tablo, analiz veya sair bir şekilde Gizli Bilgi’yi içeren, görüntüleyen, yansıtan veya Gizli Bilgi kullanılarak oluşturulan bilgileri temsil edecek veya kaydedecek şekilde bilgi içeren Gizli Bilgi’nin kopyalarını, yeniden üretimini, çıktılarını veya Gizli Bilgi’den türetilen diğer formları veya bunların bir kısmını ifade eder ve “kopyalamak” bu tanıma uygun şekilde yorumlanır;


Gizlilik Yükümlülüğü

3.1. Bilgi Alan Taraf Gizli Bilgi’yi mutlak suretle gizli tutacağını ve Gizli Bilgi’yi herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme geriye dönük olarak, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce Bilgi Alan Taraf’ın öğrenmiş olduğu veya Bilgi Alan Taraf’a sağlanmış veya erişimine sunulmuş olan Gizli Bilgileri de içermekte olup, bu Gizli Bilgiler için de geçerlidir.3.2. Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgi’nin korunması konusunda, her halükarda makul özen seviyesinden daha az olmamak kaydıyla, kendi gizli bilgilerini korumak için göstereceği özeni ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür. Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgi’nin tamamını veya bir kısmını, rekabet veya ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul eder.3.3. Bilgi Alan Taraf ve Temsilcileri, Gizli Bilgi’nin tamamını veya bir kısmını ve Gizli Bilgi’den türetilen bilgi ve belgeleri hiçbir surette kopyalamayacak, çoğaltmayacak veya yaymayacaktır.3.4. Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgi’nin herhangi bir suretle üçüncü bir kişiye ifşa edildiğini veya üçüncü kişilerce elde edildiğini (elektronik ortamda erişim dâhil olmak üzere) öğrendiği takdirde, söz konusu hırsızlık, zarar, kayıp, yetkisiz ifşa veya erişime ilişkin olarak Şirket’i derhal bilgilendirecektir.

4.1. Şirket, Bilgi Alan Taraf’ın Gizli Bilgi’ye erişimine herhangi bir nedenle her zaman son verebilir. Bilgi Alan Taraf, Şirket’ın talebi halinde, yedinde bulunan Gizli Bilgi’yi ve tüm kopyalarını, derhal ve her halde Şirket’ın talebi veya Sözleşme’nin feshedilmesi veya sona ermesini takiben 5 (beş) gün içerisinde Şirket’a iade etmeyi; ve Gizli Bilgi ile tüm kopyalarını tamamen ve kalıcı olarak zilyetliğinde bulundurduğu veya kontrol ettiği tüm bilgisayarlardan veya diğer tüm elektronik cihazlardan, hiçbir kopya almaksızın imha etmeyi veya silmeyi ve Temsilcileri’nin de bu işlemleri aynen yerine getirmesini sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

5. Gizli Bilgi’nin Mülkiyeti ve Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Şirket’ın açıkladığı Gizli Bilgi üzerindeki tüm hak, yetki ve menfaatler münhasıran Şirket’ın mülkiyetindedir. Şirket, Gizli Bilgi’nin maliki olup, Gizli Bilgi üzerindeki tüm tasarruf haklarının tek sahibidir. Bilgi Alan Taraf, işbu Şözleşme’nin, Şirket tarafından Gizli Bilgi’ye veya bir kopyalarına ilişkin herhangi bir hakkının devri veya satışı olarak yorumlanmayacağını ve işbu Sözleşme ile herhangi bir patent, telif, ticari sır, know-how veya başka fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir lisans veya hak tesis edilmediğini ve Sözleşme’nin bu yönde yorumlanmayacağını kabul ve beyan eder.

6. Verilerin Korunması

6.1. Bilgi Alan Taraf, kendisinin ve Temsilcileri’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili tüm ikincil mevzuatına uyacağını kabul eder. Bilgi Alan Taraf, Şirket tarafından, gerçek kişilere ilişkin kendisine sağlanan (KVKK’da tanımlandığı üzere) herhangi bir kişisel veriyi herhangi bir üçüncü kişiye aktarmayacak ve bu verileri herhangi bir amaç için kullanmayacaktır. Şirket’e ilişkin olarak Bilgi Alan Taraf’a sağlanmış veya verilmiş veya bu kapsamda edinilmiş her türlü kişisel veri, Sözleşme’nin feshi veya feshinden önce Şirket’ın talebi üzerine Bilgi Alan Taraf tarafından imha edilecektir.

7. İfşa Etmeme Hakkı ve Taahhütler

7.1. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’de bulunan hiçbir düzenleme, Şirket’ı, Bilgi Alan Taraf tarafından talep edilen Gizli Bilgiler’in tamamını veya bir kısmını Bilgi Alan Taraf’a temin etme yükümlülüğü altına sokmamaktadır. Bu kapsamda Şirket, kendi takdirinde olmak üzere, Gizli Bilgi’nin tamamını veya bir kısmını Bilgi Alan Taraf’a sağlamayı reddedebilir.

7.2. Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgi’nin “olduğu gibi” kendisine açıklandığını veya bunlara erişiminin sağlandığını ve Şirket’ın ve/veya Temsilciler’inin Bilgi Alan Taraf’a erişiminin sağlanmış olduğu Gizli Bilgi’nin veya her türlü diğer bilginin doğru, eksiksiz, tam veya makul olduğuna ilişkin, açık veya örtülü herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmadıklarını kabul ve beyan eder.

7.3. Şirket’ın, Bilgi Alan Taraf’ın Gizli Bilgi’yi kullanması veya Gizli Bilgi’ye itibar etmesine ilişkin Bilgi Alan Taraf’a karşı hiçbir surette sorumluluğu bulunmamaktadır; Gizli Bilgi’nin değerlendirilmesi yalnızca Bilgi Alan Taraf’ın sorumluluğundadır.

7.4. İşbu Sözleşme’de yer alan hiçbir husus, Bilgi Alan Taraf’a bir teklif yapıldığı, Bilgi Alan Taraf ile münhasır bir anlaşma sağlandığı, icapta bulunulduğu veya bu kapsamda Bilgi Alan Taraf’a bu yönde bir hak verildiği anlamına gelmeyecek, bu şekilde yorumlanmayacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’den dolayı herhangi bir Taraf’ın ticari veya sözleşmesel ilişki veya işlem gerçekleştirme veya benzer mahiyette herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eder.

8. Sözleşmenin Süresi

8.1. İşbu Sözleşme giriş bölümünde belirtilen imza tarihinde yürürlüğe girecek ve Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülük ve taahhütleri, Taraflar arasında Gizli Bilgiler’e ilişkin olarak işbu Sözleşme hükümlerinin yerine geçecek bir sözleşme imzalandığı tarihe kadar veya böyle bir sözleşme bulunmaması halinde işbu Sözleşme tarihinden itibaren süresiz olarak kalacaktır.

9. Sözleşmenin İhlali

9.1. İşbu Sözleşme’nin Bilgi Alan Taraf veya Temsilcileri tarafından ihlal edilmesi halinde, Şirket, işbu Sözleşme’yi feshedebilir ve Bilgi Alan Taraf’ı yazılı olarak bilgilendirerek bu kapsamda yapılan görüşmelere ve müzakerelere son verebilir.

9.2. Bilgi Alan Taraf, Şirket’ın, pay sahiplerinin ve ilgili yöneticilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin ve danışmanlarının, Şirket’ın Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kullanması sonucunda veya işbu Sözleşme’nin Bilgi Alan Taraf veya Temsilcileri tarafından ihlal edilmesi nedeniyle uğradığı zararlarını Şirket’ın ve/veya ilgili diğer kişilerin ilk talebi üzerine tazmin edecek ve bu kişilerin herhangi bir dava, talep, maliyet, zarar, yükümlülük, masraf veya herhangi bir zarara uğramamasını sağlayacaktır. Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme’nin Bilgi Alan Taraf veya Temsilcileri tarafından ihlal edilmesi veya ihlal edildiği konusunda bir emare bulunması halinde, Şirket’ı konuya ilişkin olarak derhal bilgilendirmeyi, masrafları Bilgi Alan Taraf’a ait olmak üzere, Gizli Bilgi’nin geri alınması ve daha başka şekillerde ifşa edilmemesinin sağlanması için gerekli her türlü makul işlemi yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

9.3. Bilgi Alan Taraf, Şirket’ın işbu Sözleşme’nin ihlal edilmesi nedeniyle uğramış olduğu zararlarının maddi tazminat ile giderilmesinin yeterli olmayabileceğini ve Şirket’ın, mevcut tüm diğer kanun yollarına ek olarak, herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir mahkemeden aynen icra talep etme veya ihtiyati tedbir kararı alma hakkına sahip olacağını kabul eder.

10. Diğer Hükümler

10.1. İşbu Sözleşme’ye yapılacak tüm tadil ve değişiklikler yazılı olarak yapılmak ve Taraflardan her biri tarafından imzalanmak suretiyle geçerlilik kazanır.

10.2. Şirket’ın uygulanacak hukuk veya işbu Sözleşme veya işbu Sözleşme’de atıf yapılan herhangi başka bir belgeden kaynaklanan herhangi bir hakkını, yetkisini veya kanun yollarını kullanmakta gecikmesi veya bunları kullanmaması, söz konusu hakkın, yetkinin veya kanun yollarının daha sonradan kullanılmasına halel getirmez veya bunlardan feragat edildiği yönünde yorumlanamaz.

10.3. Uygulanacak hukuk veya işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hak, yetki veya kanun yolunun kısmen veya tek başına kullanılması, söz konusu hak ve yetkinin yeniden kullanılmasına veya ilgili kanun yoluna başvurulmasına engel teşkil etmez.

10.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz, hukuka aykırı ya da uygulanamaz olması halinde, bu husus, Sözleşme’nin kalan diğer hükümlerinin hukuka uygunluğunu, geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda Taraflar, hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olan kısmı, Taraflar’ın o hükmün düzenlenmesindeki iradesini en doğru yansıtacak şekilde yeni benzer bir hüküm düzenlenecektir.

10.5. Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme’den doğan hak veya yükümlülüklerini Şirket’ın yazılı ön iznini almaksızın üçüncü bir kişiye devredemez.

10.6. Taraflar işbu Sözleşme’nin giriş bölümünde belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. İşbu Sözleşme kapsamındaki her türlü yazışma, ilgili mevzuatta düzenlenen özel haller saklı kalmak kaydıyla, elden, sonrasında uluslararası tanınmış kurye şirketi vasıtasıyla da gönderilmek üzere e-posta ile veya iadeli taahhütlü posta ile yapılacaktır. Taraflar’dan birinin adres değişikliğini 10 (on) iş günü içerisinde karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmemiş olması halinde, bilinen mevcut adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

10.7. Taraflar, işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ve Sözleşme ile bağlı olunması ve işbu Sözleşme’de öngörülen, uygulanacak hukuka uygun ve ilgili Taraf’a karşı uygulanabilecek olan yükümlülüklerin ifa edilmesi için gerekli hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip olduğunu teyit eder.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Yargı Mercii

11.1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Türk kanunlarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır.

bottom of page